โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน จัดกิจกรรม หนูน้อยอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน จัดกิจกรรม หนูน้อยอาเซียน

เวลา 08.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางนัยนา ขนอนเวช ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน ประธานเปิดงานหนูน้อยอาเซียน นางอัมพร ตั้งธนอำรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน นางอรุณเกศ บัวล้อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ; ประเทศติมอร์-เลสเต ; ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ; ประเทศพม่า ; ประเทศฟิลิปปินส์ ; ประเทศมาเลเซีย ; ประเทศลาว ; ประเทศสิงคโปร์ ; ประเทศอินโดนีเซีย ; ประเทศเวียดนาม ; ประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านของความสัมพันธ์และความสำคัญของบริบทการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนบอกความแตกต่างของคนแต่ละเชื้อชาติในอาเซียนได้เหมาะสมกับวัย และพูดทักทายด้วยภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่างน้อย 5 ชาติ

โดยการเตรียมเด็กปฐมวัยก้าวสู่พลเมืองประชาคมอาเซียน สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษากำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยกำหนดลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและของอาเซียนนั้น จัดกิจกรรมโครงการหรือโครงงานอาเซียนในสิ่งที่เด็กสนใจจากสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมอาเซียนในฐานะสมาชิกของอาเซียนประเทศหนึ่ง เด็กปฐมวัยของเราจะก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยร่วมมือกันเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างจริงจัง จากคำกล่าวที่ว่า ไทยจะเป็นผู้นำอาเซียนก็คงเป็นไปได้ไม่ยาก

ซึ่งนักเรียนร้อยละ 86 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านของความสัมพันธ์และความสำคัญของบริบทของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน นักเรียนร้อยละ 86 มีความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ นักเรียนร้อยละ 86 มีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน นักเรียนร้อยละ 86 บอกความแตกต่างของคนแต่ละเชื้อชาติในอาเซียนได้เหมาะสมกับวัย นักเรียนร้อยละ 86 พูดทักทายด้วยภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่างน้อย 5 ชาติ

จากการสังเกตความก้าวหน้าของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกระยะตามขั้นตอน ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณคุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ซึ่งมีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 3 ภาษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน ตั้งขึ้นด้วยปณิธานของ ดร.ชิน ชิ้นเศรษฐวงศ์ ผู้พิพากษาศาลสมทบแรงงานกลาง กรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ U.P.C. ได้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น โดยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้แก่เด็กในระดับปฐมวัย ให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ถึงได้ลงทุนสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยให้นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและได้รับอนุญาตจัดตั้งในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2540 สถานที่ตั้ง เลขที่ 18 ซอยบางบอน 5 ซอย 10 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 02 892 4937-9 โดยจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อ ทานตะวันเนอสเซอรี่ รับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 6 ปี ซึ่งมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้มีทักษะชีวิต มีพัฒนาการสมวัยมีวินัยใฝ่เรียนรู้ สามภาษา รักความเป็นไทยบนวิถีชีวิตที่พอเพียง พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: