จ.ชลบุรี สอศ.จับมือนานาชาติการสอนระบบสะเต็ม นำร่อง 5 แห่ง ก่อนเปิดในพื้นที่อื่น

จ.ชลบุรี
สอศ.จับมือนานาชาติการสอนระบบสะเต็ม
นำร่อง 5 แห่ง ก่อนเปิดในพื้นที่อื่น

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ( The 3 rd International Convention on Vocational Student’s Innovation Project ) ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นความสำคัญในการจัดเวที จัดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษาในภาคพื้นเอเชียได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับ การก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี และไทย โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 350 คน
“ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยคณะรัฐบาลชุดนี้ ได้วางแผนงานเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐานสำคัญในการนำประเทศสู่การแข่งขัน”
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาของอาชีวศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะเน้นการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย นวัตกรรม และการเรียนรู้ทางนวัตกรรม เพื่อนำพาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 และมิได้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู หรือสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์ในระดับภูมิภาคด้วย
ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องเน้นโครงงานแบบฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยาลัยที่เป็นโครงการนำร่องทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพังงา จะเน้นด้านอุตสาหกรรมบริการ คือ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอีก 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เน้นด้านช่างอุตสาหกรรม สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เน้นด้านเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เน้นด้านเทคโนโลยีการอาหาร โดยจะเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และยังมีแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการที่เรียกว่า สะเต็ม เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 8 สิงหาคม 2561
สมยศ แสงมณี / รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: