ปทุมธานี เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองลาดสวายจัดสร้าง สาธารณูปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดในเขตตำบลลาดสวาย

ปทุมธานี
เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองลาดสวายจัดสร้าง สาธารณูปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดในเขตตำบลลาดสวาย
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ถือเป็นว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยร่วมถึงประชากรแฝงจำนวนกว่าแสนคนและพื้นส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในด้านสาธารรูปโภคบางแห่งยังมีนำ้ท่วมขังดังนั้นทางเทศบาลจึงได้ทำการวางท่อระบายในซอยเพชรประกายซึ่งเป็นซอยเก่าแก่มากว่ายี่สิบปี
นายสุเทพ ด้วงเงินปลัดเทศบาลเมืองลาดสวายรักษาการณ์นายกเทศบาลเมืองลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีเปิดเผยได้บรรเทาความเดือดร้อนในด้านสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าการไฟฟ้าส่องสว่างให้กับซอยต่างๆเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาในยามคำ่คืนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาตลอดจนวัชพืชในคลองชลทานที 4 และตามคลองซอนแอนต่างๆเพื่อเป็นการเปิดทางนำ้ให้ไหลได้อย่างสะดวกรวดเร็วลงสู่แม่นำ้เจ้าพระยาป้องกันปัญหานำ้ท่วมเมื่อเกิดฝนตกลงมาและเป็นการป้องนำ้พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรพร้อมกันนี้ยังจัดวางท่อระบายน้ำในซอยเพชรประกายพื้อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซำ้ซากซึ่งเป็นซอยเก่าแก่มากว่ายี่สิบปีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าวได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: