สอศ.ขับเคลื่อนงานพัฒนากำลังคน เน้น3อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อาหาร-โภชนาการ ผู้สูงอายุ

สอศ.ขับเคลื่อนงานพัฒนากำลังคน
เน้น3อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อาหาร-โภชนาการ ผู้สูงอายุ

รมช.เผยตัวเลข ปี2574 กลุ่มผู้สูงวัยสูงถึง 28%
ชาวอาชีวะ ระดมสมองรับมือสถานการณ์
พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงาน การต่อยอดเป็นผู้ประกอบการใน3 อุตสาหกรรม EEC อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหรรมการแพทย์ครบวงจรว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำใน3อุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ สอศ.ต้องมุ่งเน้นพัฒนาคนให้สอดคล้องกับอุตสากรรมเหล่านี้

“อุตสาหกรรมทั้ง3 ส่วน มีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง กระทรวงศึกษาและสอศ.จึงต้องเตรียมความพร้อมของเยาวชนที่เราดูแลรับผิดชอบ เพื่อใหเพวกเขาและบุคลากรปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่บนแปลง ตั้งแต่เรื่อง เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า Value-Based Economy การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Innovation- Driven Economy การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Enterpreneurship รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน STEM และภาษาต่างประเทศ ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสอศ.”

ปัจจุบันเรื่องราวการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปมาก นักท่องเที่ยว ผู้คนเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชินิเวศ การท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ส่งผลให้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงถึง 3.09 ล้านบาท ผมจึงอยากเห็นเยาวชน ในสังกัด สอศ.ต่อยอด คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ออแกนิค ให้กับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักสุขภาพ สร้างธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นการเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง
นอกจากนี้ผมอยากเห็นสอศ.ให้ความสำคัญกับตัวเลขของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ในปี2564 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุ60แีขึ้นไปในสัดส่วนที่สูงขึ้นถึง20% ในปี2574 จะเพิ่งสูงขึ้นถึง28% ทำให้สัดส่วนส่วนประชากรวัยทำงานต่อสัดส่วนผู้สูงอายุมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1:1 มันอาจจะเป็นภาวะวิกฤติ แต่เราต้องมองให้ให้เห็นโอกาส ผมจึงอยากเห็น เยาวชนในสังกัด สอศ. ต่อน
ยอด พัฒนา ออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ที่พักอาศัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆที่สนับสนันด้านสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสร้างธุรกิจอาหารเพื่อผู้สูงอายุ ธุรกิจความงามสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจนำเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้สถาบัน สถานศึกษาในสังกัดสอศ.ต้องสร้างการตระหนักรู้ให้มาก และคิดให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อสนองต่อโลกที้เปลี่ยนไปและนำสังคมไทยสู่สังคม ไทยแลนด์4.0ได้อย่างเป็นจริง
พลเอก สุรเชษฐ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ผมเน้นตลอดคือ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ถึงจะได้ความร่วมมือกันมาขับเคลื่อนงาน เรามิอาจจะทำงานเพียงคนเดียวหรือรับรู้ข่าวสารนโยบายกันเพียงแค่ผู้บริหารเท่านั้น แต่คนที่จะขับเคลื่อนให้งานเดินหน้านั้น มันมีหลายส่วนงาน ทุกคนในหน่วยงาน จึงต้องรับรู้ร่วมกัน ให้ได้ ทำงานแล้วก็ต้องรู้จักทบทวนเป็นห้วงๆ ทำงานไม่รอช้า ทำงานให้ทันเวลา มีความคิดริเริ่ม ทำงานให้รวดเร็วและต้องรอบคอบด้วย

สมยศ แสงมณี / รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: