ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561

ปทุมธานี
รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561
วันนี้ 9 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมโดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และผู้นำ 3 ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

สมยศแสงมณี / ปทุมธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: