สอศ.เร่งสรุปข้อมูลศูนย์กำลังคนเสนอ ครม.ภายใน ส.ค.นี้

สอศ.เร่งสรุปข้อมูลศูนย์กำลังคนเสนอ
ครม.ภายใน ส.ค.นี้
หวังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะช่วยยกระดับชีวิตเด็กอาชีวะ
ปลื้ม เด็กสมัครเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น
วันที่ 9 ส.ค.2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 ภาค คือ ภาคตะวันออก โดย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคใต้ชายแดน โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ภาคกลางโดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคเหนือ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่า ผลการสรุปในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ที่ต้องรับผิดชอบคือ 1.ข้อมูลกลางส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 2.ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ 3.ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 4.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ 5.ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
“งานที่นำเสนอในวันนี้อยากเน้นว่าไม่ว่าเราจะคิดทำอะไร ต้องเน้นรูปธรรม ยั่งยืนเพื่อประโยชน์และทำให้เป็นผลสัมฤทธิ์ซึ่งผลที่นำเสนอของทั้ง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัดมีข้อมูลที่น่าพอใจโดยเฉพาะสถานประกอบการในแต่ละศูนย์ภาคพอใจที่สถานศึกษาผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองแรงงาน ลด
ต้นทุนในทุกด้าน ข้อมูลทุกส่วนทำให้เห็นศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา และยังเป็นการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อสถานศึกษา เพิ่มจำนวนผู้เรียนและยังสามารถลดปัญหาสังคมได้โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาท ทั้งหมดนี้มาจาก ทุกกิจกรรมภายในศูนย์ประสานงานฯ จะเห็นว่านี่คือ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับอาชีวะไทยให้ดีขึ้น ตัวเลขคนเข้าเรียนอาชีวะก็เพิ่มขึ้น”
พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ผมจะให้สอศ.รวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอ ครม.ภายในเดือนสิงหาคมนี้และ
ในวันที่ 22 ส.ค.2561 ผมจะขอนัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำข้อมูลมาดูว่าสอดคล้อง เพื่อความถูกต้องแม่นยำอีกครั้ง ผมอยากให้แต่ละศูนย์ภาคแข่งขันกัน เพื่อดูว่าแต่ละศูนย์ทำงานใน 5 ด้าน ดีเด่น อย่างไร แข่งขันกันเพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดความกระตือรือร้นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การทำงานในแบบฉบับ 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัด จะนำพาให้งานอาชีวะเดินหน้าต่อไปอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ

สมยศ แสงมณี. / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: