บิ๊กน้อย ! ประกาศ ความเข้มแข็งชาวอาชีวะ 12ก.ย.นี้ ชู 3 ธุรกิจมาแรง เชื่อมโยงศูนย์พัฒนากำลังคน

บิ๊กน้อย ! ประกาศ ความเข้มแข็งชาวอาชีวะ 12ก.ย.นี้
ชู 3 ธุรกิจมาแรง เชื่อมโยงศูนย์พัฒนากำลังคน
…….
10 สิงหาคม2561 ณ โรงแรงเฮริเทรด ชลบุรี
พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้นโยบายภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการในการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการใน 3 อุตสาหกรรม EEC อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ว่า 3ธุรกิจมาแรงที่ชาวอาชีวะ ต้องเน้นและตระหนักให้มากว่า ประเทศไทยโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว ในแถบภูมิภาคอาเซียน เราจึงตัองช่วยกันต่อยอดธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเชื่อมต่อกับด้านการแปรรูปอาหารและการแพทย์ครบวงจรซึ่งจะเน้นไปในกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้ด้วย การเน้นรูปแบบแนวทางในการทำงานของสถานศึกษาในสังกัดสอศ.ควรจะเน้น ผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นเป็นรูปธรรม ถึงจะเกิดความยั่งยืนในอนาคตดังนโยบายของรัฐบาลที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
“ผมอยากเห็นงานในกลุ่ม3ธุรกิจที่มาแรงในขณะนี้ได้ทำงานสอดประสานและเชื่อมโยงกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มี1ศูนย์กลาง 6ศูนย์ภูมิภาคและ17ศูนย์จังหวัด เพื่อให้กลุ่ม3ธุรก้จที่มาแรง ทำงานได้มาตรฐานมากขึ้น ผมจะนำเสนอความคืบหน้าของศูนย์ประสานงานการผลิตฯต่อครม.ในสัปดาห์หน้า
;พลเอก สุรเชษฐ กล่าวอีกว่า ถ้าเราจะเพิ่มฝ่ายการทำงานขึ้นภายใต้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นมาอีกสักฝ่าย ผมขอเสนอให้เพิ่มฝ่ายประสานงานและการรับรู้ขึ้นด้วย ผมกำหนดวันที่12 ก.ย.2561 เพื่อสรุปงานอีกครั้ง วันนั้นชาวอาชีวะจะประกาศความเข้มแข็งให้สังคมได้รู้ กิจกรรมโครงการต่างๆ ผมอยากให้ชาวอาชีวะคิดและสร้างสรรค์โดยใช้แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 12ปี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานทั้งนี้อย่าลืมเชื่อมโยงกับศูนย์ประสานงานการผลิตฯ ด้วย การจะปรับเปลี่ยน หรือเลิกทำหลักสูตรหรือต้องคิดอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆควรจะให้ทันปีงบประมาณ2562 ส่วนแผนงานไหนสามารถทำได้ก่อนให้รีบทำโดยไม่ต้องรอ

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: