วัดธาตุทอง จัดเทศน์”วันแม่แห่งชาติ”ประจำปี 2561 เฉลิมพระ เกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา..

วัดธาตุทอง จัดเทศน์วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ. – พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมฺงกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี แม่ชี ชวัลพร ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอเชียคูซีน่า จำกัด, สามเณรพีรวิชญ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ , แม่ชี ดร. ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล. ผู้จัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และลูกนำพวงมาลัยมะลิมากราบบูชาแม่ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณมารดาเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามของแม่และลูก. พร้อมกันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมฺงกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เมตตาแสดงธรรมเทศนาในวันนี้โดยมีใจความว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ จึงขอเชิญชวนบรรดาลูกทุกคนให้ร่วมกันทำความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ และ ลด ละ เลิกอบายมุข. ที่สำคัญก็คือขอให้ลูกทุกคนระลึกถึงพระคุณบุพการีของตนทึ่ได้เลี้ยงดูเรามา. ซึ่งท่านเปรียบเสมือนพระพรหมในบ้าน ที่เลี้ยงดูอบรมและให้เราได้รับการศึกษา เพื่อเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งวันแม่ปีหนึ่งมีวันเดียว จึงขอให้ลูกทุกคนทำความดีเพื่อแม่ของตนเองและเพื่อแม่ของแผ่นดิน จากนั้นได้เชิญชวนให้ผู้เข้ารับฟังพระธรรมเทศนาได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อทดแทนพระคุณของมารดาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ทางวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ยังได้กิจกรรมต่อเนื่องมากว่า 5 ปี สืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอันดีงามโดยจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ เรือนไทยศาลาร้อยปี พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ ) ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 20.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสวดมนต์แล้วกว่า 120,000 คน. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมสวดมนต์ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: