เขตประเวศร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศ และผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เขตประเวศร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศ และผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ…

ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค วันนี้( 12 ส.ค.61) เวลา 16.00 น.:

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตประเวศ ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร( นายกิตพล เชิดชูกิจกุล นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล) ผู้แทนกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตประเวศ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนัก งานเขตประเวศ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นทุกท่าน เป็นที่ตะหนักกันดีว่าแม่เป็นอีกบุคคลหนึ่งของครอบครัวที่มีความสำคัญยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนลูกให้เป็นคนดียึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีการศึกษาและมีชีวิตที่เจริญมั่นคง การที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแสดงว่าแต่ละท่านได้รับการยอมรับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะพึงมีต่อครอบครัวและลูกได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูและควรถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นแม่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งควรถือเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์ถึงความเป็นแม่ที่ดีซึ่งอยู่ภายในใจของท่านทั้งหลายควรที่ทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับและประพฤติปฏิบัติตนในฐานะแม่ดีเด่นสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นเขตประเวศ จำนวน 8 คน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติหัวข้อ “แม่ของฉันคือผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่” ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การแสดงของเด็กนักเรียนอนุบาลในโรงเรียนพงษ์สถิต การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีของเขตประเวศจำนวน 24 ร้าน การใช้งานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของขวัญสำหรับแม่ดีเด่น เขตประเวศ
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “แม่ของฉันคือผู้ให้ ที่ยิ่งใหญ่” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชนิดาภา ถำอุทก จากโรงเรียนวัดตะกล่ำ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.อนุธิดา สินเมฆาโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ธนภรณ์ สำลีม่วง โรงเรียนคลองปักหลัก รางวัลชมเชย ด.ญ.พิรันญา อ้วนล้ำ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง และรางวัลชมเชย ด.ญ.เบญจวรรณ มณีแดง โรงเรียนคลองมะขามเทศ

ส่วนผู้ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.ณัฐริกาภวภูตานนท์ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ( กุลางกูรอุปถัมภ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พิมเอเชีย ขันธวัตรโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วรกมล พรจรุงศักดิ์ โรงเรียนคลองปักหลัก รางวันชมเชย ด.ช. ณัฐวุฒิ มั่นคง โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และรางวัลชมเชย ด.ญ.นิจจารีย์ พรรคพล โรงเรียนคลองปักหลัก สำหรับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นมีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นางบุญเรือง ปั้นโต อายุ 65 ปี ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเปรมฤทัย 20 นางสาวสมใจ ชิมแสงอายุ 62 ปีชมรมผู้สูงอายุประเวศบุรีรมย์ นางพวงรัตน์ ปุณโณฑก อายุ 63 ปีชมรมผู้สูงอายุนาฏศิลป์โรงพยาบาลสิรินธร นางวนิดา บุญฟัก อายุ 56 ปี โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ นางนิตยาแก้วประเสริฐอายุ 72 ปี ชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร นางศิริพร นิยมศิริวนิช อายุ 62 ปี ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี 555 นางนาฏยา ติวานนท์ อายุ 68 ปี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 57 (บุญเรืองล้ำเลิศ) และนางธัญญาภรณ์ ยอดเณร อายุ 61 ปี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ)

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน
…………………………..

Leave a Reply

%d bloggers like this: