เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561

เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2561 หลักสูตร ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้น เพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง แกนนำองค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างกระบวนการความสัมพันธ์เครือข่ายในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

Leave a Reply

%d bloggers like this: