“การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดี ครั้งที่ 4”

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ‘การประชุมระหว่างประเทศด้านบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา’ (ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม และ ม.ล.ปนัดดา ได้รับเกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน’ (Following His Majesty the King’s Philosophy and Good Governance Principles for Sustainable Reformation of Justice) ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

“การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดี ครั้งที่ 4”

“การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดี ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
การประชุมเชิงวิชาการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ นับว่ามีความน่าสนใจยิ่ง เป็นเวทีนานาทัศนะ ทั้งบวกและลบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะในส่วนของอำนาจหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่การดำรงอยู่ของประเทศและประชาชน

ในเรื่องของกฎหมายล้มละลาย ได้กล่าวถึงทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าเกิดขึ้นมากย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพของสังคม ที่เรียกว่าสังคมคุณภาพ หรือสังคมปราศจากคุณภาพ หรือทำอย่างไรที่จะให้เกิดไม่มากหรือน้อยที่สุด รัฐควรมีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ การรู้จักตัวตนแห่งเรา การรู้เท่าทันปัญหาสังคม ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีหรือแนวทางที่ผิดทางพฤติกรรมอันชอบเข้ามาครอบงำ รัฐมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่เป็นแบบอย่าง ‘หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่หลงทาง และร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างธรรมาภิบาลสังคม อาจเรียกว่าเป็น ‘Good Governance ASEAN’ สมาชิกประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าประชุมล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น”

/ปนัดดา ดิศกุล
ณ เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
15 ส.ค.61

Leave a Reply

%d bloggers like this: