นนทบุรี สภากาชาดไทย สร้างจิตอาสา พัฒนาบุคลากรก้าวทันยุค 4.0

นนทบุรี สภากาชาดไทย สร้างจิตอาสา พัฒนาบุคลากรก้าวทันยุค 4.0
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 16 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ”สร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี “ ตามโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน
สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยมีภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 125 ปี ในการสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาในสังคม ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด จึงได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ ร่วมกับการพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงได้มุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตอาสาและร่วมเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โดยสำนักงานยุวกาชาดได้พัฒนาระบบของการสรรหา สร้างเสริมจิตอาสา และการฝึกอบรมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่นิยมสื่อสังคมออนไลน์ด้วย สำนักงานยุวกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จึงได้กำหนดจัดโครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย” ขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนชาวนนทบุรีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสา สภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 19 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดนนทบุรี
ทางด้านนายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า ในการพัฒนาเยาวชนที่มี จิตอาสาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นคนดีที่พึ่งพาได้ของประชาชน ชาวจังหวัดนนทบุรีและของสังคมไทย ในวันข้างหน้าในครั้งนี้ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านมีส่วนสำคัญอย่างมาก ต่อภารกิจการสร้างเยาวชนจิตอาสาของสภากาชาดไทย หากเยาวชนเราทุกคนได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ของกาชาด และเรื่องราวของสภากาชาดไทย ก็จะทำให้เยาวชนร่วมกันขับเคลื่อนความดีงาม ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เคยพระราชทาน พระราชดำรัสเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของสังคมความตอนหนึ่งที่ว่า “…สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อ…” และขอให้ทุกท่านปฎิบัติภารกิจสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับจังหวัดนนทบุรี สร้างประโยชน์สุขแก่คนในชุมชนท้องถิ่น ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: