รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานงานบังคับ พ.ศ. … ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นการใช้แรงงานบังคับ และกำหนดโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวไว้ กำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานแรงงานบังคับ และการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว จะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อดีต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากการใช้แรงงานบังคับและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองคนทำงานในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามพิธีสาร ปี ค.ศ.2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และนักวิชาการ เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในมุมมองของแต่ละด้าน เพื่อให้เป็นประโยชน์รับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งตัวนายจ้าง และลูกจ้าง

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สุวัจชัย ชื่นฉ่ำ – ภาพ/
ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน – ข้อมูล

Leave a Reply

%d bloggers like this: