ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในเขตตรวจราชการที่ 6 เพื่อตรวจติดตามและประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 2 โดยมีแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติ MICE โครงการระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำ 700 ไร่ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 อาทิ โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลิตภาพการผลิตยาพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมและเพิ่มผลิตภาพปาล์มน้ำมันผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน(แชร์ลูกโซ่) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคใต้ ที่ต้องการสนับสนุนผ่านกระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นต้น.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: