กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
วันนี้ (7 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทิศทางและนโยบายกระทรวงยุติธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำหรับทิศทางและนโยบายกระทรวงยุติธรรมนั้น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า บทบาทภารกิจที่กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับและเข้าถึงความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ได้สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายไม่สูง การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญส่วนหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรมในสังคม อีกทั้ง การดำเนินงานตามภารกิจตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2. สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเคารพสิทธิผู้อื่น 3. อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 4. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 5. ส่งเสริมคนดีสู่สังคม 6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งกรอบการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านดังกล่าว ทุกส่วนราชการจะต้องสอดคล้องประสานการทำงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อความเป็นเอกภาพและเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงยุติธรรม ในการให้บริการประชาชนตามบทบาทหรือภารกิจของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พีอาร์กรมคุมประพฤติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: