จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ “การจัดการขยะต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก” ภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ “การจัดการขยะต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก” ภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ “การจัดการขยะต้นทาง จัดทำถังขยะเปียก” ภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะการแยกขยะเปียกออกจากระบบเก็บขนและกำจัด ซึ่งการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณขยะได้

ในการนี้ เทศบาลตำบลย่านดินแดง ได้มอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 15 ครัวเรือน และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ครูจากโรงเรียนย่านดินแดง ได้ทบทวนการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: