จ.พิจิตร จัดประกวดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

จ.พิจิตร จัดประกวดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
วันนี้ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร นายสมเจตน์ สวาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบ(กศน.) จังหวัดพิจิตร เป็นประทานเปิดโครงการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ระดับจังหวัดพิจิตร ทีมที่เข้าประกวดมีทั้งหมด 10 ทีม มีคณะกรรมการตัดสินในการประกวดครั้งนี้ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2.นางสาวพัชราภรณ์ ครุฑจู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จังหวัดกำแพงเพชร 3.นางสาวพัชนี มากเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จะต้องตัวแทน 4 คนบนเวทีในการนำเสนอ และเอกสารสรุปผลงานเป็นรูปเล่ม นอกจากนี้แต่ละทีมยังมีการแสดง เต้น รำ ร้อง ควบคู่ในการนำเสนออีกด้วย

ส.ปชส.พิจิตร
08-03-612

Leave a Reply

%d bloggers like this: