รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงานมหกรรมป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงานมหกรรมป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม 4 ภาค “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยตั้งจุดบริการ “คลินิก ทส.” ให้บริการประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจจากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ การแก้ไขกฎหมาย การสร้างสมดุลธรรมชาติ และให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จและความยั่งยืนให้แก่ประชาชน ซึ่งกระทรวง ทส. เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินงานในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงจากความหวาดระแวงให้เกิดเป็นความไว้วางใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ในโอกาสนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลอาสาสมัครทางทะเลดีเด่น มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน รวมทั้งหนังสือกรมธรรม์ผู้พิทักษ์ทางทะเล เข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ และมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: