ภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง

ภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ ก่อนนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดทำแผนแม่บทของโครงการต่อไป โดยกรมทางหลวงชนบท มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟ สถานีบรรจุและแยกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิชยาพันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า เมื่อโครงการจัดทำแผนแม่บทสำเร็จลง จะได้แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม โครงข่ายรถไฟรวมระยะทางเกือบ 3 พันกิโลเมตร ทั่วประเทศจะเชื่อมกับโครงข่ายถนน สามารถรองรับการคมนาคมได้อย่างเต็มความสามารถ การเชื่อมโยงขนส่งจากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่อื่นๆ จะเป็นไปอย่างคล่องตัวและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสุขบนคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: