ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.เวียงสระ

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผวจ.สฎ.มอบหมายให้
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ (รอง ผวจ.สฎ.) กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิฯ และคณะซึ่งได้ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สฎ. อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้มีการมอบเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้มีคุณประโยชน์ต่อ รพ.สมเด็จพระยุพราชและมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย
และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนา.งานชุมชน บ้านสวนกล้วย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สฎ. ตามแนวทางพระราชดำริ

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: