กอ.รมน.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ

กอ.รมน.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 3 (ครั้งที่1) ณ ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหม หมู่ 1 บ.หนองบัวแปะ ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงและกรรมวิธีในการผลิตผ้าไหมตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ทุกภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
#ปรองดอง #ความยุติธรรม

Leave a Reply

%d bloggers like this: