รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมดังกล่าวดําเนินการอบรมการให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย ในเรื่องความสําคัญของการดูแล ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย วิธีดูแลสุขภาพเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ และการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อดูแลสุขภาพและส่งเสริม พัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2-3 ปี โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ นักจิตวิทยาปฎิบัติการ และ นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ นักจิตวิทยา
การจัดอบรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ ตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

Leave a Reply

%d bloggers like this: