ราชบุรี  – ร่วมใจพัฒนาสระโกสินารายณ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 1 ใน 108 แหล่งทั่วประเทศ

วันที่ 12 มี.ค.62) ที่สระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนารอบสระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ต.ท่าผา เพื่อเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 เม.ย.62 โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา และพ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง นำกำลังพลทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และจัดให้การประกอบกิจกรรม การทำความสะอาดโดยรอบสระโกสินารายณ์, การปูหญ้าบริเวณรอบสระโกสินารายณ์, การทาสีบริเวณท่าน้ำที่จะประกอบพิธี, การทาสีฟุตบาทโดยรอบบริเวณสระโกสินารายณ์ และการตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชโดยรอบบริเวณพิธี

สืบเนื่องจากสระโกสินารายณ์ จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำน้ำไปประพิธีในพิธีบรมราชาภิเษก ในซึ่งจะมี
ขึ้นในวันที่ 6 เม.ย.62 ซึ่งทางทุกภาคส่วนจะได้ร่วมประชุมกันและคิดว่า ควรจะมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รอบสระโกสินารายณ์ ซึ่ง
จริงๆแล้วทางเทศบาลเมืองท่าผา ก็ได้มีการดูแลพื้นที่โดยรอบดีอยู่แล้ว แต่เพื่อให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้สมพระเกียรติ ทุกภาคส่วน
จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รอบสระโกสินารายณ์ โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิกจรรมขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง ที่พระองค์ท่านอยากจะเห็นคนไทยมีคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ เรื่องความพร้อม
เพียร ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้พวกเรารู้จักเสียสละ และก็มาทำประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การทาสี การปลูกหญ้า ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และก็มีการเก็บกวาดทำความสะอาด
รอบบริเวณพื้นที่ และก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการเข้ามาช่วยกันจัด
กิจกรรมดังกล่าว เช่นทหาร ตำรวจ ข้าราชพลเรือนทั้งท้องที่ และท้องถิ่น และพลเรือนประชาชน ร่วมไปถึงผู้ประกอบกิจการโรง
งานที่อยู่บริเวณโดยรอบสระโกสินารายณ์ รวมกว่า 300 คน เพื่อถวายงานให้พระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพราะว่าน้ำจากใน
แหล่งน้ำนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำสำคัญที่จะไปรวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทย ทุกคนก็รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับสระโกสินารายณ์ ซึ่งเมื่อสมัยก่อนที่ตั้งเมืองโบราณ คือ “ศัมพูกปัฏฏนะ”หรือเมืองโกสินารายณ์ และสระน้ำขนาดใหญ่ สระโกสินารายณ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า”สระน้ำทิพย์” มีความเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยลพบุรี หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งสระโกสินารายณ์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 200 เมตร และยาว 400 เมตร มีระบบชลประทานแบบบารายขนาดใหญ่ เฉกเช่นแบบเขมรโบราณ แล้วขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคในยุคสมัยนั้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2509 ได้มีการขุดพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี สลักจากหินทรายไม่มีเศียร อยู่ภายในจอมปราสาท ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสระน้ำไปประมาณ 300 เมตร

โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำจากสระโกสินารายณ์ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งต่างจังหวัด 107 แห่ง จะประกอบพิธีวันที่ 6 เม.ย. ส่วน กทม. 1 แห่ง จะประกอบพิธีวันที่ 12 เม.ย. 62

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: