กอ.รมน.สุโขทัย จัดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

กอ.รมน.สุโขทัย จัดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย /หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดสุโขทัย มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7

โดยมี วิทยากรชุดขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ความมั่นคง ความรัก ความสามัคคี แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล และ คสช. สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเปิดเวทีให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: