ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 (Functional Exercise : FEX) ซึ่งได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนฯ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. การให้ความรู้กระบวนการฝึกการซ้อมแผน
และการเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล ณ บริษัท โตชิบาแคร์เรีย (ประเทศไทย) จำกัด ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. – 15.30 น. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล
ณ บริเวณหน้าบริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการการประชุมฯ
และมีคณะกรรมการและคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพียงกัน

ณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: