ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ซึ่งรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ เขตปลอดยาเสพติดอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมายอันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้างเขตปลอดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย และมีความยั่งยืน ด้วยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเสพติดหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้ราคาดี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ชุมชนท้องถิ่นเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนและขจัดยาเสพติดให้หลุดพ้นจากวงจรชีวิต ในสังคมระดับชุมชน โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย
พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA จะเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาทางเลือก ของประเทศไทย ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการเกษตรอินทรีย์และพูดคุยกับ เกษตรกรชาวไทยภูเขา ซึ่งในอดีตเคยทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด และหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง แปลงเพาะไม้ประดับและไม้ผล เยี่ยมชมโรงคัดแยกไม้ดอกและบรรจุภัณฑ์การคัดเกรดไม้ออก การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์เพื่อนำส่งตลาด เพื่อให้คณะผู้แทนได้เห็นตัวอย่างของการใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการลดการปลูกพืชเสพติดที่ใช้ในการผลิต ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการขจัดภัยจากพืชเสพติดและยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในอนาคต

Leave a Reply

%d bloggers like this: