รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลขุนทะเล และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุนัขและแมวให้ถูกวิธี ป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้าในขุมชน ลดการกระจายของโรค และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนำสุนัขและแมวเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวนมาก

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: