รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

วันนี้ (15 มี.ค.62) เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการติดตามงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบรมราชาภิเษกที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องการจัดทำน้ำอภิเษก รวมทั้งเรื่องนโยบายอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทยโดยในเรื่องการจัดทำน้ำอภิเษกนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามมาแล้ว 2 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด และภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ทำให้ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดเตรียมน้ำอภิเษกของจังหวัดหลายเรื่อง ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าฯ กำหนดเวลาในการดำเนินการ ดังนี้ โดยในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ขอให้ดำเนินการงานทางกายภาพ เช่น การปรับภูมิทัศน์ การเตรียมการในเรื่องแหล่งน้ำ การพลีกรรมตักน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำ เช่น เต็นท์ ซุ้มรอบบริเวณ ให้แล้วเสร็จ และระยะเวลาที่เหลือให้เป็นการซักซ้อมขั้นตอนและพิธีการต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 25 จังหวัดได้รายงานการจัดเตรียมแหล่งน้ำและสถานที่ที่เป็นสถานที่ประกอบพิธี โดยทุกจังหวัดได้รายงานการเตรียมความพร้อมของการเตรียมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้งด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำ และด้านพิธีทำน้ำอภิเษก เป็นต้น
ท้ายสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ เช่น การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคู คลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจิตอาสาพระราชทาน การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 38/2562
วันที่ 15 มี.ค. 2562

Leave a Reply

%d bloggers like this: