ราชบุรี  – อ.ดำเนินสะดวก ประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติการบาดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวีต 4 ราย

ราชบุรี – อ.ดำเนินสะดวก ประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติการบาดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวีต 4 ราย

วันที่ 15 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นาย
อำเภอดำเนินสะสะดวก พร้อมด้วย นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และนายวิสุทธิ์ บุศย์ประจง
สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) การ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วจากโรคไข้เลือด
ออก 3 ราย ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก และ 1 ราย ในพื้นที่ อ.บางแพ รวม 4 ราย ซึ่่งจังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 328
ราย ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ทาง อ.ดำเนินสะดวก จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก รวมทั้งติดตาม
กิจกรรม และมาตรการตามข้อสั่งการในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด และติดตาม
สถานการณ์ ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของ
โรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยวาระในที่ประชุมได้พูดถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรีและสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ใน
อำเภอดำเนินสะดวก และการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้ง 3 ราย ซึ่งหลังจากการที่ประชุมฯ ได้ลงมติให้มี
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 4-13 มี.ค.62 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน
ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ และให้มีการติดแผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน ฉีดพ่น ULV ทุกหมู่บ้านใน อ.ดำเนินสะดวก และการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและ
การระบายของโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชารับรู้อยู่เสมอ พร้อมเป็นศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency
Operation Center) ขึ้น

ทั้งนี้ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้ให้เปิดเผยพร้อม นายวิสุทธิ์ บุศย์ประจง สาธารณสุข
อำเภอดำเนินสะดวก ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาส่วนร่วมของทุกคนทุกภาคส่วน ซึ่งต้องได้รับการรวมมือจากประชาชนทุก
คนในชุมชน และทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของประชาชนต้องคอยดูแล หากพบคนภายในบ้านเป็นไข้ตัวร้อนต้องค่อยดูแล หากพบ
ว่าเป็นไข้ติดต่อกันเกิน 2-3 วัน ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่าเป็นไข้เลือดออกหรือป่าว ซึ่งในช่วงนี้จะมีโรคที่พบบ่อยคือ ไข้
เลือดออก กับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ถ้าเป็นเยอะก็เป็นอันตรายทั้งคู่ เมื่อเป็นแล้วต้องรีบมาโรงพยาบาล และควรสำรวจภาย
ในบ้านว่า ในพื้นที่ของเรามีพื้นที่ตรงไหนที่เป็นน้ำขัง หรือมีภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากตรวจพบก็ต้อง
รีบดำเนินการเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ยังกล่าวเพื่อเติมอีกว่า ปัจจุบันได้มีการประชุมไป 2 ครั้วแล้ว โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ซึ่งได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและ
ป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก และได้มีการสั่งการให้ทุกตำบลได้ไปดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้
เลือดออกขึ้นในพื้นที่ และกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการจัดการป้องกัน และก็ควบคุมลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ภายในบ้าน
ของตนเอง ซึ่งหากมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนแล้ว คาคว่าเราจะจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้โดยไม่ยาก

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: