ราชบุรี  – ผอ.กกต.ราชบุรี เผยยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ราชบุรี – ผอ.กกต.ราชบุรี เผยยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมยอดของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลายแห่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

วันที่ 17 มี.ค.62) พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยยอดรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 7,443 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 6,901 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา ที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 1,593 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 1,436 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์จำนวน 1,501 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,383 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 2,394 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,139 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ ที่โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 1,053 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 949 คน รวมผู้มาลงทะเบียนจำนวน 13,984 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 12,808 คน

โดยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 180 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 179 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองราชบุรี ที่โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 9 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 9 คน โรงเรียนปากท่อพิทยาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 22 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 21 คน ที่ศาลาประชาคม อำเภอสวนผึ้ง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 20 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 20 คน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวัดเพลง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 15 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 15 คน และศาลาประชาคมอำเภอบ้านคา มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 2 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2 คน

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 15 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 15 คน อำเภอจอมบึง ที่ศาลาประชาคมอำเภอจอมบึง มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 60 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 60 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านโป่ง ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 20 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 19 คน และเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอโพธาราม ที่หอประชุมวัดบ้านสิงห์ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 5 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 5 คน อำเภอดำเนินสะดวก ที่โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 2 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2 คน และอำเภอบางแพ ที่หอประชุมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 6 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 6 คน รวมมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 356 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 353 คน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: