โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างชาติเทียนจิน

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างชาติเทียนจิน (Tianjin foreign studies university)เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 8 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 21 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งในการไปครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คนและคณะครูผู้ดูแลนักเรียนจำนวน 3 ท่านโดยมีนาย นิเวศน์ ทองใส เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมดูแล
นางสาวธันว์วดี เลี้ยงสมบัติเตโช
ผู้ช่วยผู้ควบคุมคณะ
นางสาว กรรณิการ์ ทะนันใจ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมคณะ
ช่วยดูแลคณะเดินทางในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: