ขอนแก่นเปิดโครงการ น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 18 มี.ค. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านหินฮาว หมู่ 4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในงานมีการสาธิตและนิทรรศการเครื่องเจาะบ่อบาดาล และ สาธิตเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าไปเก็บไว้สระน้ำชาวบ้านเพื่อเก็บไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภคและบริโภค
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง จึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น จึงได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยเปิดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาล ณ บ้านหินฮาวแห่งนี้
โครงการขุดบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้สำหรับการเกษตร ที่ต้องการปลูกพืชระยะสั้นโดยเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือน โดยเฉพาะข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวนาข้าวที่จะสร้างรายได้จากบ่อบาดาล 1 บ่อ ได้เป็นอย่างดีสามารถปลูกได้ 50 ไร่ มีรายได้ ที่ดีให้เกษตรกรในปี 2562 จังหวัดมีแผนขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาปัญหาภัยแล้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 290 บ่อ ที่เป็นเขตนอกชลประทานเพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ ไม่ขาดแคลนในช่วงประสบภัยแล้งอีกต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: