สำนักวิทยาบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัล “ห้องสมุดสีเขียว” ประจำปี 2561

สำนักวิทยาบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัล “ห้องสมุดสีเขียว” ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว(Green Library) ประจำปี 2561 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในโอกาสที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ ราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบันมีห้องสมุดที่เข้าร่วมเครือข่ายฯ รวมทั้งสิ้น 51 แห่ง และมีการกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ห้องสมุดที่เข้าร่วมการประเมินนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อาทิ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยาการและพลังงาน การจัดการของเสียและมลพิษ เป็นต้น ซึ่งห้องสมุดของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ มีโครงการที่ดำเนินการลุล่วงแล้วเสร็จหลายโครงการ เช่น มีการใช้แสงอาทิตย์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะ การรณรงค์การประหยัดไฟ การประดิษฐ์สิ่งของที่มาจากวัสดุใช้และการลดใช้กระดาษเปลี่ยนเป็นการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม การเป็นห้องสมุดสีเขียว ยังเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดการบริหารจัดการการเงิน หรือการใช้บริการของห้องสมุดด้วย รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ได้ระดมความคิดการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ ให้ค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นลดลง นอกจากนั้น ยังจะคิดร่วมกันอีกว่าจะลดเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ตลอดจนเรื่องการดูแลระบบอาคารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ เครื่องดับเพลิง ระบบเตือนภัย รวมถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
สิ่งที่สำคัญที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว นั่นก็คือบุคลากร มีความสามัคคี ตระหนักรู้จักคิด ใช้เพื่อให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย.

..ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน..

Leave a Reply

%d bloggers like this: