ผบช.สตม.ประชุมมอบนโยบายข้าราขการตำรวจ สตม

ผบช.สตม.ประชุมมอบนโยบายข้าราขการตำรวจ สตม วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สรายุท สววนโภคัย รอง ผบช.สตม. ประชุมมอบนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดับ รอง ผบก. – สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ ในการประชุมครั้งนี้ ผบช.สตม. ได้เน้นย้ำว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวที่เข้ามาก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิดจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองคนต่างด้าว ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศไทยอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ มีการดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองเพื่อการเข้าหรือขออยู่ต่อไปราชอาณาจักรอย่างอย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกับหน่วยงานต่องประเทศ เป็นการทำงานภายใต้นโยบาย “วันทีมวันเวิลด์” (One Team One World) คือ ตำรวจทั้งโลกเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการประสานการปฏิบัติกับประเทศต่าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมปฏิบัติการในหลายประเทศ ตลอดจนเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกัน ทั้งนี้ ได้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ดูแลงานด้านความมั่นคง ควบคู่ไปกับงานด้านบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ ผบช.สตม. ได้มอบรางวัล “เดอะ เบสต์เพรคทีซ” (The Best Practice) เพื่อเป็นการยอกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในระดับกองบัญชากร โดยคัดเลือกมาจากข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดถือประโยชน์ส่วนราวมเป็นที่ตั้ง และหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาและการบริการประชาชน เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในการบริหารราชการ อึกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กระตุ้นให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: