ราชบุรี  – โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ราชบุรี – โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

สหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการปุ๋ยผสมใช้เองแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร

วันที่ 26 มี.ค.62 ที่สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้เชิญหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี สังกัดส่วนภูมิภาค รวมทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อกพ.) และสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตปุ๋ย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย สืบเนื่องจากปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ซึ่งเหตุผลหลักมาจากปุ๋ยมีราคาที่สูงและเกษตรกรเองใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นดิน ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐานรัฐบาลจึงได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร

โดยให้สหกรณ์ผลิตปุ๋ยผสมเองตามค่าการวิเคราะห์ดินซึ่งจะมีต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลที่ดีกว่าการใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรขยายธุรกิจในการผลิตปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์และเกษตรกรใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพตรงกับสภาพดินและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตให้กับตนเอง โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการ คือ 1. สนับสนุนแม่ปุ๋ยในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยอีกหนึ่งราย โดยกระทรวงพาณิชย์เจรจากับผู้ประกอบการนำเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์ซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัทนำเข้า ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับ ชสท. ในการจัดซื้อแม่ปุ๋ยเพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนสินเชื่อแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 2.การผสมปุ๋ยเพื่อจำหน่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานสหกรณ์เพื่อสำรวจปริมาณความต้องการปุ๋ยผสมใช้เองของสมาชิกและเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ข้อมูลดินตามพื้นที่จังหวัดเพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อให้สหกรณ์การเกษตรสามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงตามความความต้องการและลดความเสี่ยงในการจำหน่าย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการในการผสมปุ๋ยและให้การยืนยันรับรองว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรอีกด้วยสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในจำนวน 4 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 โดยการควบเข้ากันจากสหกรณ์ผู้ใช้น้ำและสหกรณ์การเกษตรระดับ ตำบล 5 สหกรณ์ มีการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจให้บริการอื่น ๆ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: