ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลเหรียญทอง เยาวชน สีเขียว (Green Youth) ภาคกลาง

ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลเหรียญทอง เยาวชน สีเขียว (Green Youth) ภาคกลาง
เมื่อเร็วๆนี้ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยนักศีกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่กำลังเติบโตมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นโยบาย Thailand 4.0 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หรือการทำให้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ภายใต้แนวคิด Green Youth
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้ทำการรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกคนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักศึกษาชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เป็นแกนนำของชมรมในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี อาทิเช่น การประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ มีการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลง และมีการบำบัดน้ำทิ้งด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น แพผักตบชวาบำบัดน้ำเสีย และจักรยานปั่นเติมออกซิเจนในน้ำ เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำข้อกำหนดและเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการกิจกรรมเยาวชนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโครงการฯ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม) เข้ามาประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 2561 จนทำให้ทางชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลเหรียญทองดังกล่าว.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: