กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP จัดการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP
จัดการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้าโอท็อปให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานและขยายโอกาสเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผลักดันสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จากการดำเนินการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค

การจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และองค์ความรู้ทางด้านการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในจำหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป
การสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 จำนวน 1 วัน มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 32 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า จำนวน 11 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 5 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จำนวน 1 กลุ่ม และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 15 กลุ่ม

ชนะ คำไทรแก้ว// ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: