ราชบุรี  – ทหารช่างราชบุรี เตรียมความพร้อมช่วยภัยแล้ง “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ราชบุรี – ทหารช่างราชบุรี เตรียมความพร้อมช่วยภัยแล้ง “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

วันนี้ 27 มี.ค.62 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานจอดเครื่องบินเฮลิค๊อปเตอร์ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ได้ทำพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 โดยมี พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกรมการทหารช่าง กล่าวรายงานความเป็นมาให้กับ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ประธานในพิธี และคณะ ได้รับทราบ จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลในการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และได้ร่วมกับคณะนายทหาร ทักทายกำลังพลและตรวจยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน จะทำให้บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เกิดความแห้งแล้ง จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชวิตของประชาชน เนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่ระบบชลประทานหรือระบบประปายังเข้าไม่ถึง กองทัพบก มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน และได้ทำการแถลงข่าว และเปิดโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน กรมการทหารช่าง ซึ่งมีกำลังพล และยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ, ชุดประปาสนาม, รถผลิตน้ำดื่ม สามารถนำไปใช้ในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมการทหารช่าง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการขึ้น ในวันนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของหน่วย ทั้งทางด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบแผนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากชุดบรรเทาสาธารณภัยในด้านภัยแล้งจากหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ซึ่งประกอบด้วย กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง, กรมทหารช่างที่ 21 และกองพันทหารช่างที่ 51

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: