โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps
เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถภ์ จัดการอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professsional Learning Community : PLC) สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professsional Learning Community : PLC) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะ การจัดการเรียนรู้ Active Leaning ตามความคิด GPAS 5 Steps ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไก PLC นำไปสู่การสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินโครงการตลอดแนวทาง สู่ครูที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยองกรณ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งหวัง กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ประการหนึ่งกล่าวคือ การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนที่จะได้สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ท้องถิ่นในท้องที่ตนได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ บรรยายในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รองรับสังคมอนาคต ซึ่งมีคณะผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาที่สนใจ จากโรงเรียนต่างๆ มีผู้เข้าร่วมอบรม 304 คน โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26-27 และ 28-29 มีนาคม 2562.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: