ราชบุรี  – รองนายก อบจ. จับมือเลขา อบจ. เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน

ราชบุรี – รองนายก อบจ. จับมือเลขา อบจ. เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงานวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมนายศักดิ์ชัย วิศาลผล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นางรศริน ไตรศุภโชค. หัวหน้าสำนักงานปลัดอบจราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมโครงการดังกล่าวทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกิจการตามที่กำหนดในกระทรวงแรงงานกำหนดให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จัดให้มีมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนงานราชการมีหน้าที่ จัดการดูแลสถานที่ทำงานรวมถึงบุคลากร ให้มีสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนงานของบุคลากรเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ประกอบกับทางจังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ 4778 ทับ 2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของประเทศไทย ระดับท้องถิ่นซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไว้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และคนในสังคม ตลอดจนป้องกันทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งในปี 2560 ถึง 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัย และได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และซักซ้อมการดับเพลิง ให้กับข้าราชการและพนักงาน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้เล็งเห็นว่าศูนย์เครื่องจักรกล(เขาแก่นจันทร์) มีทรัพย์สิน และเครื่องจักร รถยนต์ ตลอดจนบ้านพักข้าราชการพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางด้านช่าง และที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์เครื่องจักรกล ต้องมีแผนในการอพยพ และซักซ้อมการดับเพลิงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้โครงการดังกล่าวขึ้นโดยโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 49 คน และได้รับเกียรติจากทางหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: