เลขาธิการ กอศ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วอศ.ภูเก็ต

เลขาธิการ กอศ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วอศ.ภูเก็ต

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,012 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 354 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 658 คนโดยมีนายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงาน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จากความอุตสาหะ ความตั้งใจ พากเพียร มุมานะอดทน จนได้รับความสำเร็จอันภาคภูมิใจยิ่ง นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ในวันนี้ จะได้นำความรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตามหลักวิชา ด้วยความถูกต้อง เป็นผู้มีปัญญา ซึ่งได้ผ่านการศึกษา จัดเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นกำลังหลักและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความสำเร็จ ความเจริญมาสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,012 คน ดังนี้
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 354 คน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 56 คน สาขาวิชาการตลาด 19 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 17 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 คน สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 73 คน สาขาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 คน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์23 คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว35 คน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 70 คน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 20 คน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จำนวน 658 คน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 79 คน สาขาวิชาการตลาด 20 คน สาขาวิชาการเลขานุการ 18 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 คน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 14 คน
สาขาวิชาการโรงแรม 123 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว 98 คน สาขาวิชาการออกแบบ 19 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 26 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ140 คน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 9 คน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 50 คน ทั้งนี้ เลขาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี การปฏิบัติกิจกรรมเด่น ของวิทยาลัย โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ลานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: