ราชบุรี  – ผช.รมต.ศึกษา มอบวุฒิบัตร นร.ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ราชบุรี – ผช.รมต.ศึกษา มอบวุฒิบัตร นร.ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 ที่ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 110 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 167 คน โดยมีนายสุรินทร์ สำลี ผอ.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมคณะครู อาจารย์ คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนฯ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน ทั้งนี้นามโรงเรียน “บรมราชินินาถราชวิทยาลัย” เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชานุญาติให้ประดับตราสัญลักษณ์ในปีมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการศึกษามุ่งเน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิต ดนตรี กีฬา ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาว่าขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ ประการแรกนักเรียนจะต้องรู้ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์ หมั่นติดตามข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ประการที่สองต้องกระตือรือร้นในการฝึกฝนทักษะการทำงาน รู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ประการที่สาม ต้องเรียนรู้ด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน เพราะจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพูดคุย สื่อสารกับผู้คนชาติต่างๆได้ และประการสุดท้ายต้องดำรงตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พูดดี คิดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: