สตม. รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยห้วใจ ส่งมอบความสุขแก่ผู้สูงวัย

สตม. รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยห้วใจ ส่งมอบความสุขแก่ผู้สูงวัย
วันนี้ (31 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท. สุรเชษฐ หักพาล
ผู้บัญชาการสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
เป็นประธานเปิด
“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการ
ตาราจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งสิ้น 245 คนมาร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระ
ราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุก
หมู่เหล่า มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของสวนรวม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่า
ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก
เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นสายใยสำคัญของ
ครอบครัวอีกด้วย
จึงได้นำผู้ร่วมกิจกรรม มาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด
บริเวณภายในมูลนิธิธารนุ
เคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เพื่อให้สะอาดเรียบร้อย อันเป็นการพัฒนาสถานที่ให้น่าอยู่ และร่วม
ทำกิจกรรมนันทนาการกับผสูงอายุ เพื่อพัฒนา จิตใจ ตลอดจนแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี
ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

Leave a Reply

%d bloggers like this: