กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 127 ปี

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 127 ปี

วันนี้ (1 เมษายน 62) ที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย และพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งได้ทรงปรับปรุงงานของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ อาทิ การแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงจัดระเบียบการปกครอง “รูปแบบเทศาภิบาล” และทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นเวลากว่า 127 ปี ที่คนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าที่และได้ร่วมปฏิบัติงานอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้ปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบัน
สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ 127 ปี ของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

– เวลา 05.40 – 07.00 น. พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเวลา 06.55 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
– เวลา 07.30 น. พิธีทอดผ้าป่า ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท
– เวลา 08.00 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
จากนั้น เวลา 09.00 น. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ “พลเมืองดี” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดจนครอบครัว และเป็นการเผยแพร่คุณความดีที่ได้กระทำให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป
สำหรับในปี 2561 นี้ มีพลเมืองดีที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ “กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี” จำนวน 11 ท่าน

CR ประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: