ปทุมธานีชาวลำลูกกาจัดสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปทุมธานีชาวลำลูกกาจัดสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เวลา 09.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2562 บริเวณที่ว่าการหน้าอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ ป้อมเอียม นายอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ มั่นบุปชาติ นายก ทต.ลำลูกกา นายบุญไกล บุญคุ้ม นายก ทม.ลำสามแก้ว นายอำนวย คำภา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกา พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลำลูกกา และประชาชนชาวลำลูกกา ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกไทย ขึ้นซึ่งในวันที่ 2 เมษายน 62 เป็นวันคล้ายวันพระราสมภพ
โดยในช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิด งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ตามรอยวิถีพื้นบ้าน สืบสานอนุรักษ์ของดีลำลูกกา ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สภาวัฒนธรรมอำเภอลำลูกกาได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนชาวลำลูกกา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสงบร่มเย็นภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนาซึ่งในพื้นที่ประกอบด้วย ประชากรนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม อย่างเหนียวแน่นและดำรงรักษาขนบประเพณีอันมีหลากหลายซึ่งความหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากเดิมประชาชนชาวลำลูกกาได้อพยพมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ฉะนั้นประชาชนจากหลายสถานที่มารวมกันจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้างภายหลังเนื่องจากเวลาอันยาวนานความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อ สดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกไทย ซึ่งในวันที่ 2 เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและพระราช และทางราชการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย งานตามรอยวิถีพื้นบ้านสืบสานของดีลำลูกกาอันเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนอำเภอลำลูกกาส่วนหนึ่งรวมทั้งการแสดง พื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์นำมาจัดแสดงและสาธิตจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์การประกวดทำอาหารคาวหวาน ที่ทำจากบัว
การจัดงานได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายฝ่ายเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน)สาธารณสุขอำเภอพัฒนาการอำเภอเกษตรอำเภอวัฒนธรรมอำเภอให้การสนองสนับสนุนจัดการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสาธิตจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีบ้านฉันมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ร้านค้าประชารัฐสินค้าโรงงานในพื้นที่สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก 2 โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อนันต์ ปทุมธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: