สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 137 ปี

วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 137 ปี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารศาลฎีกาที่สนามหลวง) ในครั้งนั้นได้โปรดฯ จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่น “หิรัญบัตร” แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่า
มีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้น เป็นองค์กรในการทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็นหรือไม่ ก็ต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลยุติธรรมจึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 137 ปี ศาลยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญกุศล กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
วันที่ 20 – 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
กิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ณ บริเวณหน้าอาคารศาลอาญา
วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
พิธีวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงยอดปราสาทศาลยุติธรรม
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” และ
เรื่อง “ล่ามเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ณ ห้อง 603 ชั้น 6
อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานส่งเสริมตุลาการกับการเปลี่ยนผ่านศาลยุติธรรมสู่ระบบศาลดิจิทัล ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 137 ปี ในปีนี้ จะเน้นกิจกรรมภายใต้แนวความคิดศาลดิจิทัล 2563 หรือ D-Court 2020 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ประกาศไว้ว่า ในปี 2563 ศาลยุติธรรมจะเป็นศาลดิจิทัล โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีควบคู่กับการให้บริการที่ดี แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการทำงานและการให้บริการประชาชน เช่น
การส่งข้อมูลสำนวนคดีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีศาลชั้นต้นเปิดให้บริการคัดถ่ายเอกสาร
ในสำนวนคดีออนไลน์ผ่านโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) แล้ว จำนวน 225 ศาล
ระบบตรวจสอบติดตามการมาศาลของพยานและคู่ความในคดีต่อเนื่องผ่านระบบ Application โดยการใช้ QR Code ในการตอบรับการมาศาลของพยานและตอบรับการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การพัฒนาระบบส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) เพื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับศาลใช้ในการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่างๆ แทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ โดยมีสถิติการลงประกาศในระบบดังกล่าวแล้ว จำนวน 39,616 ประกาศ มีผู้เข้าอ่านประกาศ 203,406 ครั้ง
การจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่คู่ความด้วยระบบออนไลน์
การจัดทำโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมตามหมายจับระหว่างหน่วยงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีจำนวนหมายจับที่ออกหมายจับผ่านระบบแล้ว จำนวน 14,973 หมาย
ระบบแจ้งเตือนการส่งหมาย ส่งหมายข้ามเขต และรายงานผลหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เริ่มทดลองใช้งานกับศาลชั้นต้นในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3
การจัดพิมพ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อให้คู่ความสามารถคัดถ่ายสำเนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง
การบริหารจัดการสำนวนคดีเพื่อลดการใช้กระดาษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: