ราชบุรี  – ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี

วันนี้ 2 เม.ย.62 ที่วัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานพัฒนาการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดราชบุรีได้มอบทุน สงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งร่วมกับโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปี 2562 หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวนครั้งละ 7 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ซึ่งเมื่อดำเนินงานครบทั้ง 10 อำเภอ ได้มอบทุกไปแล้ว 70 ทุน เป็นเงิน 105,000 บาท

สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 วันนี้ ได้มอบทุนสงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาสจำนวน 200 ทุนทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

โดย ท่านพระครูโสภณวิภูษิต เจ้าอาวาสวัดบางลี่เจริญธรรม องค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดงาน ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้ากรมการทหารช่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: