“วไลยลงกรณ์ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง”

“วไลยลงกรณ์ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย มรภ. เขตภูมิภาค-ภาคกลาง”
วันที่ 3 เมษายน 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค-ภาคกลาง ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิภาค-ภาคกลาง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทาง การดำเนินงานทางด้านยุทธศาสตร์ราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการดำเนินยุทธศาสตร์ราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยต่อไป ตรงตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ต้องการจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา โดยยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสืบไป

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: