ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้แก่ นางทองใบ จุ้ยกล่อม เจ้าของบ้านเลขที่ 34/3 และ นายเลิศลักษณ์ จุ้ยกล่อม เจ้าของบ้านเลขที่ 33/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบ้านทั้งสองหลังได้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนอำเภอเมืองปทุมธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกเทศบาลตำบลบางพูน ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: