ชัยภูมิ องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชัยภูมิ องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันนี้(5 เม.ย.62) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้ น้อมนาพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้เข้ารับฟังทิศทางการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจากนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ 4 อำเภอต้นแบบ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร และอำเภอภักดีชุมพล เพื่อสร้างจังหวัดชัยภูมิให้เป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการพัฒนานวัตกรรม เตาพระยาแล เตาเผาขยะไบโอชา ลดควัน PM 2.5 และเครื่องผลิตน้ามันจากพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน และยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกได้ทั่วโลก ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้น้อมนาพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D Chaiyaphum Model เป็นการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมตามบริบทเพื่อความยั่งยืน ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สอดคล้องกับ คำว่า ราชภัฏ หมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และคำว่า จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สร้างเครือข่าย “ชัยภูมิจิตอาสา คนของพระราชา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น” เริ่มลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ในอำเภอต้นแบบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร และอำเภอภักดีชุมพล

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: